CO NỐI ỐNG HƠI CHỮ T HIỆU AKS

NỐI TÊ HƠI NHỰA - ĐẦU NỐI TÊ HƠI