ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ

ĐỒNG HỒ NHIỆT - ĐỒNG HỒ NHIỆT 250 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT CÓ DÂY

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT 500 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỒNG HỒ NHIỆT 100 ĐỘ C